Muistikka blogi

Työ jatkuu

Keskiviikko 30.1.2019 klo 9:49 - Maria Eriksson

MUISTIKKA- hankkeeseen2016-2018 liittynyt kehittämistyö pyrittiin jalkauttamaan ja hyödyntämään kunnan terveydenhuollon ja muiden sosiaali- ja terveystahojen  toimintaan, mikä on yhteydessä kehitysvammaisten muistisairaiden ihmisten hyvinvointiin. Kehitettyjä työvälineitä ja hyviä käytänteitä pyrittiin hyödyttämään niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin kestävään toimintaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Kehitysvammaisen muistisairaan ns. hoitopolun toivotaan sujuvoituvan hankkeen toiminnan myötä.

Muistisairauden varhainen tunnistaminen kehitysvammaisten asiakkaiden kohdalla on tärkeä asia. Työtä on vielä tehtävä, vaikka hanke päättyy. Työkalujen haltuunotto vaatii henkilöstöltä sitoutumista ja juurruttaminen vie aikaa kentällä. Tunnistamisen haasteet on tunnistettu ja tunnustettu, niin kehitysvamma- kuin terveydenhuollossa. Kehitysvammaisten lähellä työskentelevien lisäksi myös muistihoitajien ja lääkäreiden tietoisuus ja käyttökokemukset kehitetyistä työvälinestä (varhaisen tunnistamisen välineet), hyvistä käytänteistä ja kehitysvammaisten erityispiirteistä vaativat vielä vahvistusta.

  • "Olemme samaa mieltä, että muistisairaan tunnistamiseen, hoivaan ja hoitoon tarvitaan lisää työkaluja, tietoa ja koulutusta. Tämä kaikki vaatii todellakin moniammatillista yhteistyötä ja vielä laajemmin moniammatillista, mitä nykyään keskimäärin toteutetaan. "(palaute)

Työkaluihin liittyviä palautteita:

  • "Yhtäkkiä ainakin tuntuu hyvältä välineeltä. Itse ainakin ajattelin käyttää omassa työssäni kehitysvammaisten kanssa, sekä ”siviilissä” muistisairaan omaisena."
  • "Seurantaväline tulee ehdottomasti käyttöön töissä, saa tarkemmin tietoa etenemisestä ja nykyisestä tilanteesta kuin pelkillä ”muistitesteillä”."
  • "Vaikutti hyvältä ja selkeältä MUISTIKKA-seurantaväline, otamme varmasti käyttöön, kiitos! Ja koulutusta lisää toivon."

Merkittävämmässä roolissa hankkeen tulosten, toimintamallien ja tiedon juurruttamisessa arjen työhön ovat kehitysvammaisten asiakkaiden lähihenkilöt, hoitajat, ohjaajat ja läheiset.  Ne, jotka toimivat ja työskentelevät asiakkaan arjessa. He ovat henkilöitä, jotka huolen herätessä käyttävät hankeen työkaluja ja muistisairauden kohdatessa luovat hoivakulttuuria kehitettyjä toimintamalleja ja hyviä käytänteitä noudattaen, muistiystävälliseksi.  Myös terveydenhuollon osallisuus muistipolulla on välttämätön. Seuraavat suorat lainaukset vuoden 2018- MUISTIKKA- ohjaus tilaisuuteen osallistuneiden palautteista, kuinka saadut opit siirtyvät osaksi arjen työtä;

  • "MUISTIKKA-kaavaketta on otettu käyttöön ns. muuttuneissa tilanteissa, miettiessä muistisairauden mahdollisuutta."
  • "MUISTIKKA ahkeraan käyttöön, vuosittain ja tarvittaessa."
  • "Vielä enemmän tehdä yhteistyötä muistipoliklinikan hoitajien kanssa. Struktuureja vielä selkeämmäksi asukkaille ja eritysesti niille, joilla on muistin kanssa ongelmia."
  • "Erityisesti MUISTIKKA-seurantaväline on mahtava, aion käyttää sitä hyödykseni seuratessani isäni muistisairauden etenemistä."
  • "Voin ottaa käyttöön arjessa työelämässä moniammatillisen työryhmän kesken."

Hankkeen myötävaikutuksella yhteistyö kunnan muistihoitajien ja kehitysvammahuollon ammattilaisten välillä sai alkunsa muutamissa kunnissa hankealueella. Näiden tapaamisten ja toivotun jatkoyhteistyön myötä tieto ja toimintamallit, niin kehitysvammaisten erityispiirteistä kuin muistiasioista, jaetaan tulevaisuudessa moniammatillisesti yhteistyötä tehden. 

Hanke on ollut osallisena kansallisen muistiohjelman työtä.  Tiedon lisääminen ja asenteiden muuttaminen on edellytys ennaltaehkäisyn, varhaisen tunnistamisen sekä hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden parantamiselle- tavoitteena muistiystävällinen Suomi, meille kaikille.

Suomessa on valtavasti tutkimusta ja hyviä käytänteitä, niin muistisairauksista, kehitysvammaisuudesta kuin ikääntymisestäkin. Tietoa on sovellettava, jotta myös muistisairaan kehitysvammaisen avuntarpeeseen voidaan vastata aidosti palvelujärjestelmän joka portaalla aina lähihoitajasta lääkäriin; Minä tiedän ja minä tunnistan. MUISTIKKA- hankkeen levittämät tuotokset; kehitetyt hyvät käytänteet ja työvälineet ovat juuri sitä sovellettua tietoa varhaisesta tunnistamisesta ja oikea-aikaisesta sopivasta hoidosta ja hoivasta, kun muistisairaus koskettaa kehitysvammaista henkilöä.

MUISTIKKA – Tunnista ja kohtaa materiaalin myötä henkilöstölle on kertynyt tietoa muistisairauden hoivasta ja hoidosta, sisältäen kehitysvammaisten asiakkaiden erityispiirteet. Tieto sairaudesta, sen oireista ja hoitomenetelmistä helpottaa palautteiden mukaan hoitotyötä. Hoiva- ja hoitotyön keinoin tehdään tarvittavia muutoksia asiakkaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaalisen ympäristöön, rakentaen samalla muistiystävällistä ympäristöä.  Näillä muutoksilla on vaikutusta kehitysvammaisen asiakkaan elämänlaatuun. Muistisairauden hoitaminen ei ole kallista mutta hoitamatta jättämisellä on hintansa.

"Olen saanut hankkeen myötä valtavasti tietoa muistisairauksista ja siitä, kuinka peilata sitä kehitysvammaisiuuteen! Tieto seuraa nyt minua jokapäiväisessä työssäni ja olen osannut ottaa käyttöön keinoja, jotka helpottavat omaa työtäni. Asiakkaille monet uudet työtavat ovat selvästi tuoneet helpotusta moniin ahdistaviin tilanteisiin." (pilotti palaute)

Näiden merkittävien ja runsaasti sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisia tavoittavien viestintäkanavien avulla hankeen tuloksilla ja toimintamalleilla on hyvä alusta levitä ja juurtua. Lisäksi MUISTIKKA-hankkeen tuotosten juurruttamis- ja levittämistyö jatkuu ympäri Suomea muun muassa Kehitysvammaliiton koulutustoiminnan ja Muistiliiton muistiluotsiverkoston kautta.

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: muistisairaus, kehitysvammaisuus, varhainen tunnistaminen, hoiva, hoito, tulokset, haaste

MUISTIKKA- hankkeen tulokset

Maanantai 10.12.2018 klo 11:02 - Maria Eriksson

MUISTIYSTAVALLINEN_KOTI2.jpgMUISTIKKA- hankkeen 2016-2018 työ alkaa olemaan päätöksessään. Paljon on ehditty tehdä teeman muistisairaus ja kehitysvammaisuus äärellä tämän kahden ja puolen vuoden aikana, mutta paljon jäi vielä tekemättä. Työ jatkuu vaikkakin eri tavalla ja siihen tarvitsemme teidän apua.

MUISTIKKA-hanke on yhdessä yhteistyökumppaneittensa ja kohderyhmiensä kanssa kehittänyt muistiystävällistä ympäristöä kehitysvammaisten ihmisten palveluympäristössä.

Hankkeen tuotoksia varhaisen tunnistamisen työkaluja ja tietoa ja tukea muistisairauksista kehitysvammaisten henkilöiden erityispiirteineen on pyritty levittämään ja juurruttamaan mahdollisimman laajasti, ei pelkästään hanke alueella vaan valtakunnallisesti. Vastaavia työkaluja ei Suomessa ole aiemmin ollut laajasti käytössä.

Muistisairaus on etenevä sairaus, siihen ei ole parantavaa hoitoa mutta paljon on tehtävissä oikea-aikaisen sopivan hoidon, niin lääke kuin lääkkeettömän avulla. Hankeen tavoittelemat vaikutukset heijastuvat nyt ja tulevaisuudessa kehitysvammaisten lähi-ihmisten, ohjaajien ja hoitajien tekemän hoidon- ja hoivatyön kehittyneen laadun välityksellä tärkeimpään muutokseen eli kehitysvammaisen henkilön parempaan elämänlaatuun muistisairauden kohdatessa.

Tavoitteiden saavuttaminen helpottui muun muassa koska;

-Aika oli palautteiden mukaan oikea, kehitysvammaisten ikääntymisen ja

muistisairauksien mukana tuomien haasteiden vuoksi.

- Hanke hyödynsi mahdollisimman moniammatillisuutta, niin hankeen sisällä

kuin yhteistyöfoorumeissa. Pyrittiin niin kehitysvamma- kuin muistiasiantuntijat

pitämään hankkeen kehitystyössä yhtä vahvasti mukana.

-Hanke oli aktiivisesti heti toiminnan alusta alkaen yhteydessä ja loi yhteyksiä

aiheen asiantuntijoihin ja toimijoihin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

 

Muistisairauden tunnistaminen ja siihen liittyvä hoiva ja hoito vaatii moniammatillisen osaamisen

Kun huoli kehitysvammaisen muistista ts. toimintakyvystä herää on tärkeää, ettei hänen lähi- ihmisensä hoitaja tai läheinen jää yksin. Maamme terveydenhuollossa on valtavan hyvää muistisairauden tunnistamisen ja hoitoon liittyvää tutkimusta ja osaamista. Esimerkiksi muistihoitajien tekemä työ ja tuki muistisairaille ja heidän läheisilleen on arvokasta, tämä palvelu on jatkossa oltava yhtä lailla kehitysvammaisten henkilöiden saatavilla. Jos tietoa asiasta ei vielä ole riittävästi, sitä on hankittava, koska nyt sitä on tarjolla. MUISTIKKA – hankkeen ja muidenkin asian ympärillä työskennelleiden kuten Tom- hankkeen – Tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairaudesta- tekemän työn tulosten hyödyntäminen on jokaisen tietoa tarvitsevan oikeus jopa velvollisuus.

HAASTE kaikille kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville

MUISTIKKA -hanke valitettavasti päättyy nyt mutta työn teeman ympärillä on jatkuttava. Haastamme teidät kaikki yhdessä kanssamme juurruttamaan ja levittämään hankkeen tuotoksia ja luomaan tulevaisuudessakin muistiystävällistä ympäristöä yhdessä kehitysvammaisten asiakkaidemme kanssa. Muistisairauden hoitaminen ei ole kallista mutta hoitamatta jättäminen on, siksi tieto ja tuki sairaudesta on varmistettava.

Myös aiheeseen liittyvää tutkimusta on syytä lisätä. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: muistisairaus, kehitysvammaisuus, varhainen tunnistaminen, hoiva, hoito, tulokset, haaste

Muistisairauden varhainen tunnistaminen - Onko välineillä väliä?

Perjantai 13.4.2018 klo 10:25 - maria eriksson

Muistisairauden tunnistamiseen kehitysvammaisen henkilön kohdalla ei ole ollut aiemmin työkaluja Suomessa, ainakaan laajasti levinneenä. Nyt MUISTIKKA- hankkeen ja sen yhteistyötahojen kautta on työkalut saatu. Hanke on kehittänyt lähdemateriaalien avulla kehitysvammaisten muistiongelmien varhaiseen tunnistamiseen MUISTIKKA-seurantavälineen sekä suomennuttanut NTG-EDSD seulontavälineen. On niiden käyttöönottamisen, levittämisen ja juurruttamisen aika.

Nämä välineet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä ja tarpeen mukaan valittavia.  Toinen sisältää laajat taustatiedot henkilön terveydentilasta ja toinen on ns. pelkistetympi työkalu. Pääasia kuitenkin on, että muistisairauden varhaiseen tunnistamiseen on työkaluja. Nämä välineet eivät ole diagnostisia, mutta toivottavasti ne ovat merkittävä apu lääkärin tekemässä sairauden määrityksessä. Myöhemmin, jos oireet tunnistetaan ja sairaus määritellään muistisairaudeksi, MUISTIKKA-  väline käy myös työkaluksi sairauden seurantaan.

Eikö kaikenlaisia mittareita, arviointeja ja testejä ole jo ennestään liikaa? Tarvitaanko, erillistä varhaisen tunnistamisen, seurannan työkalua? Ei tarvita, jos lähi-ihmisellä, henkilöstöllä tai läheisellä on tarvittava tieto muistisairauden oireista ja toimintakyvyn muutokset dokumentoidaan säännöllisesti sekä kirjattu tieto on helppo koota yhteen. Näin ollen erillinen varhaisen tunnistamisen väline ei ole välttämätön. Mutta kun ”huoli herää” väitämme, että tietoa keräävä, erityisesti muistisairauden oireita keräävä väline, on kuitenkin erinomainen työkalu. Havainnot, oireet tai muu asiaan liittyvä löytyy samasta ”paikasta” yhdeltä paperilta (myöhemmin myös digitaalisena versiona, sähköisesti). Lähihenkilön on yksinkertaista ottaa kerätty tieto mukaan, kun tarvittavia jatkoselvityksiä lähdetään terveydenhuollossa tekemään. Valmiit tiedot muutoksista toimintakyvyssä antavat terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden aloittaa heti lisätutkimukset ja mahdolliset tarvittavat toimenpiteet diagnoosin varmistamiseksi.

Varhaisen tunnistamisen MUISTIKKA-seurantaväline saa vielä viimeistellyn ulkonäön tämän kevään aikana. Samalla työkalu saadaan tulostettavan välineen lisäksi myös sähköiseen, digitaaliseen muotoon. Hankkeen yhteistyökumppanimme Savon vammaisasuntosäätiön kanssa on alustavasti sovittu, että väline liitetään heidän käytössään olevaan DomaCare asiakastietojärjestelmään.  

Toiminta-alue Pohjois-Savo on toiminut hankeen pilotti alueena, mutta tarvittaessa tietoa jaetaan ympäri Suomen, tuen ja tiedon tarpeet ovat yhtenäiset koko maassa. MUISTIKKA-hanke päätti jo hankkeen alku taipaleella, että sen työ on pitkälti perustuttava yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Niinpä tiedon ja välineiden juurruttaminen eri toimijoiden tilaisuuksissa ympäri Suomea on yksi juurruttamisen keino. Vuoden 2018 aikana hankeen tarkoitus on järjestää omia seminaari tapahtumia aiheesta toiminta-alueellaan Pohjois-Savossa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: muistisairaus, kehitysvammaisuus, varhainen tunnistaminen, MUISTIKKA- seurantaväline, NTG-EDSD -seulontaväline

Muistisairaus kehitysvammaisella

Torstai 17.8.2017 klo 13:11 - Maria Eriksson, Projektipäälikkö, Muistikka-hanke

MUISTIKKA-hankkeen ensimmäisen vuoden mukanaan Maria_soikea.jpgtuomaa                                                                                                        

Muistisairaus kehitysvammaisella

Lähtökohdat

Väestö ikääntyy ja ikääntyminen on muistisairauden suurin riski. Kehitysvammaisuuteen liittyy ikääntymisen lisäksi myös muita muistisairauksien riskiä lisääviä tekijöitä, muun muassa Downin oireyhtymä.

Kehitysvammaisten muistisairauksien esiintyvyydestä ei ole virallisia tilastoja Suomessa. Hankkeen kartoitusten ja materiaalin perusteella voi väittää, että muistisairaudet kehitysvammaisilla on alidiagnosoitu.

Mikä on erilaista?

Muistisairaudesta johtuvat oireet eivät saisi jäädä huomioimatta kehitysvammaisuuden vuoksi. Kehitysvammaisten kohdalla sairauden tunnistaminen on usein haasteellista heidän mahdollisten jo olemassa olevien kognitiivisten tai toiminnallisten rajoitteidensa vuoksi. Lisäksi kehitysvammaisen kyky ilmaista pahaa oloaan tai oireitaan saattaa olla puutteellinen. Muistisairauksien tärkein tutkimusmenetelmä on huolellinen esitietojen kerääminen, näin ollen tietojen kerääjänä on oltava kehitysvammaisen henkilön ja hänen elämänhistoriansa hyvin tunteva ihminen.

Yhtenäinen laajasti käytetty varhaisen tunnistamisen malli puuttuu (Suomessa). Olemassa olevat muistitestit eivät sinällään sovellu kuin hyvin lievästi kehitysvammaisten arviointiin. Lisäksi muistioireet eivät välttämättä näy ensioireina kehitysvammaisilla, vaan muut eri toimintakyvyn alueiden muutokset ovat merkittävämpiä. Tärkein muutos on muutos arjessa, muutos entiseen.

Mitä on tehtävä ?

tieto_muokattu.jpg

MUISTIKKA- hankkeen ensimmäiseksi ja ehkä tärkeimmäksi tavoitteeksi muotoutui varhaisen tunnistamisen malli. Se ei ole diagnostinen väline, sen tarkoitus on auttaa lähi-ihmistä keräämään oireet ja tarvittavat muut taustatiedot, selkeäksi kokonaisuudeksi, sillä lääkärien tekemä diagnoosi vaatii tarkat esitiedot.

Haasteena ja samalla mahdollisuutena on nähtävä ilmiön asettuminen sosiaali -ja terveydenhuollon rajapinnoille. Kehitysvammaisen muistisairauden hoito vaatii moniammatillisen yhteistyön, joka lähtee aina lähi-ihmisen havainnoinnista jatkuen lääkäreiden tekemään taudinmääritykseen ja sen jälkeen jatkuvaan seurantaa ja sairauteen liittyvään hoivaan ja hoitoon.

Työ ei saa päättyä muistisairausdiagnoosiin, vaan silloin on välittömästi aloitettava muistisairaan sopiva, oikea-aikainen hoito.  Mikä tarkoittaa resurssien kohdentamista diagnoosin jälkeiseen seurantaan, yksilöllisen palvelun suunnitteluun ja toteutukseen.  Hyvään hoitoon kuuluu mahdollinen lääkehoito ja ennen kaikkea lääkkeetönhoito, joiden avulla muistisairaan elämänlaatua on mahdollista parantaa. Taikakalua ei ole tarjota, mutta kaikki mahdollinen sopiva apu ja tuki niin sairastuneelle kuin hänen lähi-ihmiselle on taattava. Läheiset ja lähityöntekijät tarvitsevat riittävästi koulutusta ja tukea työhönsä muistisairaiden kanssa

Suomessa on huippuosaamista niin kehitysvammaisten kuin muistisairauksienkin tuen ja hoidon alalla. Työvälineitä, malleja ja opetusta on, mutta teemojen soveltaminen kehitysvammaisten muistisairaiden hyödyksi ja käyttöön, on osoittautunut hankkeen yhdeksi tehtäväksi. Hanke pyrkiikin edistämään myös eri organisaatioiden, järjestöjen, liittojen ja eri ammattikuntien välistä  yhteistyötä.

Työ on vasta alussa ja sen on jatkuttava…

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: muistisairaus, kehitysvammaisuus, varhainen tunnistaminen